สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 884  
Feb 2020 1081  
Mar 2020 1216  
Apr 2020 1119  
May 2020 1229  
Jun 2020 1105  
Jul 2020 476  
Aug 2020 0  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0